Tag Archives: hướng đối tượng C#

Các Design Patterns trong lập trình hướng đối tượng

(Bài viết này được viết dựa trên kinh nghiệm thực tế + tham khảo “Gang of Four”) Trong lập trình hướng đối tượng nói chung, các design pattern được phân chia làm 3 loại: – Creational patterns – Structural patterns … Continue reading

Posted in .NET, Java, Programming tips | Tagged , , | Leave a comment